Cele i podejście

Głównym celem projektu są działania na rzecz zrównowazonego rozwoju społecznosci lokalnych poprzez rewitalizację, promocję, zrównoważone wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych i kulturalnych. Aby przetrwać, dziedzictwo musi się rozwijać i być podstawą inteligentnego rozwoju społeczności lokalnej. Otwarte Ogody są więc diałaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju i rewitalizacji historycznych miast ogrodów. Rewitalizacja rozumiana jest często jako jednorazowy, efektowny remont budynków, nawierzchni dróg, czy posadzenie drzew. Rewitalizację rozumiemy jako inicjowanie przemian społecznych poprzez angażowanie i edukację społeczności lokalnych, pobudzanie kreatywnego myślenia o najbliższym otoczeniu oraz wsparciu przedsiębiorczości opartej o lokalną kulturę i naturę.

Miejscowości mają swoje indywidualne historie, wielokulturowych spotkań, dramatycznych zwrotów życia społecznego i trudnych decyzji, które mieszkańcy wspólnie podejmują dla dobra swojej miejscowości. Zachęcamy społeczności do ponownego i kreatywnego spojrzenia na własną historię, kulturę i codzienne życie i przyjęcia tego dziedzictwa jako potencjału dla przyszłości.